تاریخ دویست ساله ایران

 Please insert your text here.

توانا بود هر که دانا بود    زدانش دل پیر برنا بود